Edo Collection

"Mountain-rose petals

falling, falling,

falling now . . .

Waterfall music"


-Matsuo Basho